Agrtech

Author's details

Name: วัชรี จิตนารินทร์
Date registered: มีนาคม 21, 2012

Latest posts

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555 — สิงหาคม 30, 2012
  2. ต้อนรับอาจารย์ จาก Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น — สิงหาคม 30, 2012
  3. เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูด นำเสนอ และเขียน — สิงหาคม 28, 2012
  4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ ด้านประกันสังคม ประจำปี 2555 — สิงหาคม 23, 2012
  5. อบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook — สิงหาคม 23, 2012

Most commented posts

  1. คำถามของนักศึกษา — 1 comment
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติม — 1 comment
  3. งาน “78 ปี เกษตรปทุม” — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค.
10

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย’55 ครั้งที่ 18

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย’ 55 …

Continue reading »

ส.ค.
10

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึ​กษา  คณะเทคโนโลย …

Continue reading »

ส.ค.
10

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร …

Continue reading »

ส.ค.
07

อบรมโครงการการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดอบรมโครงการการจัดการความรู้ แน …

Continue reading »

ส.ค.
07

ประสานความร่วมมือ State Polytechnic of Jember, Indonesia

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์  รองคณบดีฝ่ายบ …

Continue reading »

ส.ค.
01

ภาพบรรยากาศโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ป …

Continue reading »

ส.ค.
01

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเก …

Continue reading »

ก.ค.
30

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ การจัดการความรู้ แนวคิ …

Continue reading »

ก.ค.
27

โครงการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้า …

Continue reading »

ก.ค.
23

แจ้งข่าวการสร้างป้ายมหาวิทยาลัย

ชี้แจงการสร้างป้าย     ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับงบ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts