Category Archive: ประเมินคุณภาพการศึกษา

พ.ย.
22

โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ …

Continue reading »

ก.ค.
07

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาสัตวศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.น. …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.วั …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.ปรียา …

Continue reading »

ก.ค.
05

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.น. …

Continue reading »

ก.ค.
04

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.ยงศัก …

Continue reading »

ก.ค.
04

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.ศุ …

Continue reading »

ก.ค.
02

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาประมง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.นฤ …

Continue reading »

มิ.ย.
22

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  …

Continue reading »

มิ.ย.
21

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูต สาขาการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading »

Older posts «