Category Archive: การเรียนการสอน

ก.ย.
13

ฝึกปฎิบัติการขุดย้ายไม้ยืนต้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฝึกปฎิบัติกา …

Continue reading »

ส.ค.
30

ฝึกปฎิบัติทักษะเบื้องต้นการผสมเทียมโค

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ฝึกปฎิบั …

Continue reading »

ส.ค.
29

ฝึกปฎิบัติทักษะการแปรรูปผลิตผลเกษตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร …

Continue reading »

พ.ย.
15

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ นำเสนอสหกิจศ …

Continue reading »

พ.ย.
04

ผสมเทียมแพะ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกผสมเทียมแพะ  ณ แ …

Continue reading »

ต.ค.
10

ศึกษาดูงาน ณ คลองมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 สาขาการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุข …

Continue reading »

ต.ค.
02

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2561

ดาวน์โหลด Share

ส.ค.
17

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp รุ่นที่ 1

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรม Computer Literacy IC …

Continue reading »

ก.ค.
23

ฝึกปฏิบัติการดำนา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฝึกปฏิบัติกา …

Continue reading »

ก.ค.
09

ฝึกการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกการใช้เครื่องมือในการจ …

Continue reading »

Older posts «