Category Archive: ธรรมาภิบาล

ต.ค.
10

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป

Share

พ.ย.
01

การประเมินการบริหารงาน ในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2560

กรุณาส่งคืนที่สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 …

Continue reading »

พ.ย.
05

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมจ …

Continue reading »

ต.ค.
19

พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จัดพิธ …

Continue reading »

มี.ค.
25

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 22

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี  …

Continue reading »

มี.ค.
19

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 D

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศ …

Continue reading »

ส.ค.
23

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Continue reading »

ธ.ค.
30

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2555

วันที่29 ธันวาคม  2554  คณะผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าท …

Continue reading »