Category Archive: ตลาดนัดแรงงาน

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดี

Share

ก.ค.
26

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
25

ชี้แจงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดี ชี้ …

Continue reading »

ก.ค.
23

ฝึกปฏิบัติการดำนา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฝึกปฏิบัติกา …

Continue reading »

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรผุ้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารปลอดภัย”

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบ …

Continue reading »

ก.ค.
15

โครงการอบรมเทคนิคการจัดสวนน้ำสไตล์สวนป่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมมเทคนิคการจัดสวนน้ำส …

Continue reading »

ก.ค.
09

ฝึกการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกการใช้เครื่องมือในการจ …

Continue reading »

ก.ค.
07

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาสัตวศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.น. …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.วั …

Continue reading »

ก.ค.
06

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ดร.ปรียา …

Continue reading »

Older posts «