Category Archive: สาขาสัตวศาสตร์

ส.ค.
10

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาสัตวศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.น. …

Continue reading »

ก.ค.
15

ศึกษาการแต่งกีบเท้าแพะ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาการแต่งกีบเท้าแ …

Continue reading »

มิ.ย.
02

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิท …

Continue reading »

เม.ย.
27

พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “พัฒนาหลักสูตรระด …

Continue reading »

ก.พ.
03

ศึกษาดูงานโคนมแห่งชาติ

นักศึกษาชั้นปี 3 – 4 สาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศา …

Continue reading »

พ.ย.
18

ประชุมประชาพิจารณ์ ในร่าง พรบ. วิชาชีพสัตวบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ เข้าร่วม …

Continue reading »

พ.ย.
10

 บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) สัมภาษณ์นักศึกษา …

Continue reading »

ส.ค.
30

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาการสัตวศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.วิ …

Continue reading »

ส.ค.
04

ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ วันที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดย เทคโนโลยีการเกษตร ราชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโ …

Continue reading »

มิ.ย.
01

บริษัทสหฟาร์ม จำกัด เข้ารับสมัครงาน

บริษัทสหฟาร์ม จำกัด เข้ารับสมัครงาน นักศึกษาสาขาสัตวศาส …

Continue reading »