Category Archive: สาขาประมง

ธ.ค.
01

ฝึกปฏิบัติ ถักและซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจับสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกปฏิบัติ   ถัก และซ่อมแ …

Continue reading »

พ.ย.
29

สัมมนาวิชาการ สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาประมง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สร …

Continue reading »

พ.ย.
25

ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรร …

Continue reading »

พ.ย.
16

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม อาจารย์สาขาประมง เข้าร่วมประชุมว …

Continue reading »

พ.ย.
11

คืนความสุขเราประมงเกษตรปทุม

สาขาประมงได้มีการจัดงาน “คืนความสุข#เราประมงเกษตรปทุม แ …

Continue reading »

พ.ย.
07

โครงการนำร่อง Future Aqua

การประชุมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง Future Aqua โดยสาขาประ …

Continue reading »

พ.ย.
05

นำเสนองานหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง    นำเสนองานหลังการปฏิบัต …

Continue reading »

ก.ย.
10

ศึกษาคุณภาพดินตะกอนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ศึกษาคุณภาพดินตะกอนในบ่อเ …

Continue reading »

ก.ย.
10

ศึกษาดูงาน บริษัท ป. เจริญฟาร์ม และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาประมง เข้าศึกษาดูงาน  บริษัท ป. …

Continue reading »

ส.ค.
29

หารือแนวทางความร่วมมือด้านประมง

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อน …

Continue reading »

Older posts «