Category Archive: สาขาประมง

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดี

Share

ก.ค.
26

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
09

ฝึกการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ฝึกการใช้เครื่องมือในการจ …

Continue reading »

มิ.ย.
05

สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง จัดสัมมนาการฝึกประสบการณ์ …

Continue reading »

เม.ย.
27

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาข …

Continue reading »

เม.ย.
24

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยี …

Continue reading »

มี.ค.
28

สาขาประมง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560

สาขาประมง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560 บรรยาย …

Continue reading »

มี.ค.
26

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ทดสอบสมรรถนะ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาประมง ทำการทดสอบสมรรถนะ ประจำปี …

Continue reading »

มี.ค.
16

สัมมนาทางการประมง ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมง จัดสัมมนาทางการประมง ประจ …

Continue reading »

มี.ค.
08

นิทรรศการผลงาน (ปัญหาพิเศษ) ภาคโปสเตอร์ของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดนิทรรศการผลงาน (ปัญหาพิเศษ) ภาค …

Continue reading »

Older posts «