Category Archive: สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ก.ค.
26

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์

ผู้สมัครหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
05

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.น. …

Continue reading »

พ.ค.
25

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ระยะที่ 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ ตามยุท …

Continue reading »

เม.ย.
27

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาข …

Continue reading »

เม.ย.
24

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยี …

Continue reading »

มี.ค.
29

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาข …

Continue reading »

ก.พ.
28

ศึกษาดูงานแผนกอิมมูนวิทยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ศึกษาดูง …

Continue reading »

ก.พ.
01

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์นักศึกษา

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เข้าสัมภาษ …

Continue reading »

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาของคณะ เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข …

Continue reading »

ม.ค.
17

ฝึกทำวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีก

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ฝึกทำวัค …

Continue reading »

Older posts «