Category Archive: ปฏิทินประชุมคณะผู้บริหาร

ม.ค.
22

ประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการเกษตร 4.0

ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือด้ …

Continue reading »

พ.ย.
14

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ …

Continue reading »

พ.ย.
07

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งท …

Continue reading »

ส.ค.
04

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Continue reading »

ก.ค.
11

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2560   เพื่อรายงาน …

Continue reading »

มิ.ย.
13

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2560  เพื่อเตรียมค …

Continue reading »

พ.ค.
16

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อกำหนดแนว …

Continue reading »

ก.พ.
24

โครงการระบบการจัดการคุณภาพ:Global GAP

ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเก …

Continue reading »

ก.พ.
21

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานผลก …

Continue reading »

ก.พ.
14

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2560   เพื่อพิจารณ …

Continue reading »

Older posts «