Daily Archive: กรกฎาคม 2, 2019

ก.ค.
02

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.น.สพ. …

Continue reading »

ก.ค.
02

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SA …

Continue reading »

ก.ค.
02

การประชุมเตรียมดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ

การประชุมเตรียมดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1th R …

Continue reading »

ก.ค.
02

ประชุมเตรียม “งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62”

ประชุมเตรียม “งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” เ …

Continue reading »

ก.ค.
02

โครงการ “ค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร” ประจำปีการศึกษา 2562

Share