คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556  

ดังสาขาวิชาต่อไปนี้

สาขาวิชา คณะ / สาขาวิชา จำนวนรับ เพิ่มเติม สาขาวิชาที่รับ
                                                                      คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                   
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.
017 วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 10 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
019 การผลิตพืช 10 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ปวช. สาขาเกษตรกรรม
021 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 30 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปวช. สาขาเกษตรกรรม
023 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 20 ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สนใจสมัครได้ที่แผนกทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)  โดยยื่นเอกสารหลักฐานผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ผลคะแนน GAT และ PAT พร้อมใบสมัครตั้งแต่วันที่  29 เมษายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2556ในเวลาราชการ

  • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

**สอบถามได้ที 025238494 และ 0818196564 ฝ่ายวิชาการ และ025312988 ต่อ103*