“ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” ในวันพฤหัสที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา