คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่24-27เมษายน2556 ณ โรงแรมรอยัลแม่โขง จ.หนองคาย