คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมBig cleaning Day จิตอาสาพัฒนาคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00น. ร่วมกันทำความสะอาดคณะฯ และเวลา 12.00-16.00 น.ร่วมกันทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี