คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อม   รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556   ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี