คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป  ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ ลานอนันตรังสรรค์  มทร.ธัญบุรี