มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้และ เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศ ( ไต้หวัน )  ระหว่างวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2556  โดยมี น.ส.กมลวรรณ   ทับโต และ นายพิเชษฐ์   สุขรื่น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม