สำนักงานสถิติแห่งชาติเข้า ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556   ณ  ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี