โครงการ การส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร

–  หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า  สถานที่ฝึกอบรม วัดดอนใหญ่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  ทวีนุช  เป็นวิทยากร