โครงการ การส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร

–  หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการทำสารสกัดชีวภาพไล่แมลง  สถานที่ฝึกอบรม วัดดอนใหญ่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 โดยมี อาจารย์ปิยะภรณ์  จิตรเอกและดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ เป็นวิทยากร