โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี

–   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำดินผสมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ สถานที่ฝึกอบรม ตำบลบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  วรรณวนิช เป็นวิทยากร