«

»

ก.ค.
19

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำดินผสมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี

–   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำดินผสมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ สถานที่ฝึกอบรม ตำบลบึงกาสา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  วรรณวนิช เป็นวิทยากร

 

 

ใส่ความเห็น