โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี

–   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้  สถานที่ฝึกอบรม ตำบลบึงบอน และตำบลบึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24-27กรกฎาคม 2556  โดยมี ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ และ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ เป็นวิทยากร