โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี

–   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อการค้า  สถานที่ฝึกอบรม ตำบลบึงบา และตำบลบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  ทวีนุช  เป็นวิทยากร