โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี

–   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลา  สถานที่ฝึกอบรม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2555 โดยมี อาจารย์สมิง  จำปาศรี และ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม เป็นวิทยากร