โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น สถานที่ฝึกอบรม อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2556 โดยมี อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา  เป็นวิทยากร