คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ อาคารโภชนาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)