นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา