คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชุดวิชาการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยมีอาจารย์ผู้สอน และบุคลากรประสานงาน พร้อมใช้สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เพื่อฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา การฝึกปฏิบัติแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2556 และช่วงที่ 2 วันที่ 8-11 ตุลาคม2556