โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนักวิจัยหน้าใหม่ เรื่องการศึกษาเบื้องต้นการใช้สารอินทรีย์บางชนิดเพื่อปลูกอินทรีย์ในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยมี อาจารย์ปิยะภรณ์  จิตรเอก เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี