การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำนโยบาย เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ โรงภาพยนตร์ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน