คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ “พระพิรุณเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)