สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)