นางสาวพรรณปพร โภคัง หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่5 “ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์” เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร