สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกงานระบบสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)