งานเลี้ยงรับรองคณะผู้ประชุมวิชาการนานาชาติ ICERD ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD) และสวัสดีปีใหม่บุคลากรในคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)