งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557  วันที่ 18 มกราคม 2557  ณ ลานบัวเหล็ก บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ ในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “พหุลักษณ์ในสันติภาพวัฒนธรรไทย”