ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) และ Institute of Environment Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD) ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัย