คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี จัดการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี