นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี