«

»

มี.ค.
31

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่1/2557

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่ 1
(รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2557  คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) เอกสารประกอบด้วย
–  แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์  (ส่งหัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557)
–  แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.ที่คณะปรับปรุงใหม่)   (ส่งหัวหน้าสาขา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557)
–  แฟ้มสะสมผลงาน (ส่งหัวหน้าสาขา  ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557)
แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.ที่คณะปรับปรุงใหม่)
แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ.ที่คณะปรับปรุงใหม่)
แบบข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ (แบบ ปผ. ที่คณะปรับปรุง).xlsx
35.3 KB
282 Downloads
Details...
แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
แบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์.xlsx
27.4 KB
311 Downloads
Details...
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน.docx
64.5 KB
485 Downloads
Details...
2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)
–  แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปพ.)  (ส่งหัวหน้าสาขา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2557)
  • (รับได้ที่แผนกบุคลากร)

ใส่ความเห็น