คณะผู้บริหารเข้าร่วม พิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี