คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี