ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพื่อยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ความทราบแล้วนั้น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสำรวจข้อมูล ความต้องการและความพร้อมการจัดทำโครงการ
1. โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ : ตามนโยบาย ONE TEXT ที่ มหาวิทยาลัยฯจะสนันสนุนการดำเนินการ
2. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : โดยสนับสนุนการปรับปรุง บทความก่อนการ นำส่งเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
(Journal Research Article) ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการได้มีผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้นโดยขอความร่วมมือจาก ทุกท่านในการกรอกข้อมูล ในแบบสำรวจ ONLINE