«

»

มิ.ย.
19

การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและระบบบริหารงานวิจัย

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมสามัญวิชาการประจำปี 2557  เรื่อง การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและระบบบริหารงานวิจัย จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบรรยายรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น