หลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน  สถานที่ฝึกอบรม สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ชัยมงคลเป็นวิทยากร