«

»

พ.ค.
15

โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดสวนถาดสวนแก้ว

หลักสูตร การจัดสวนถาด-สวนแก้ว  สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555   โดยมี อาจารย์วีระยุทธ   นาคทิพย์  เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น