หลักสูตรดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการค้า  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ  จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  วรรณวนิช เป็นวิทยากร