«

»

พ.ค.
24

โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อการค้า

หลักสูตรการเพาะเห็นเพื่อการค้า  สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)  เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  ทวีนุช  เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น