หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  สถานที่ฝึกอบรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ  เปรมสมิทธิ์  เป็นวิทยากร